Selskapsrett

Selskapsrett er et av våre prioriterte arbeids­områder, og våre advokater besitter god komp­etanse på området. Linnet & Co Advo­kat­firma yter bistand innen­for hele det sel­skaps­rett­slige området, herunder aksje­sel­skaper, ansvar­lige sel­skaper, komman­ditt­sel­skaper og part­rederi. Vi bistår ved etab­lering, drift og opp­løsning. Vi bistår dess­uten med råd­givning til aksje­eiere og andre selskaps­del­takere.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Fusjon, fisjon, salg og oppkjøp
  • Rettsstillingen innbyrdes mellom aksjonærer/ deltakere, og mellom aksjonærer/ deltakere og selskapet
  • Utforming av og rådgivning ved inngåelse av aksjo­nær­avtaler
  • Kompetanse­fordeling innad i de ulike selskaps­organer
  • Styrets ansvar og plikter
  • Avtale­forhandlinger og -oppsett
  • Generasjons­skifter