Arbeidsområder

Arbeidsområder

Linnet & Co Advokatfirma tilbyr jurid­iske tjenester innen­for de fleste sivile retts­områder. Våre priori­terte arbeids­områder er fast eiendom, konkurs/­tvangs­full­byrd­else, sel­skaps­rett og fisk­eri­rett.

Vi påtar oss opp­drag for nærings­drivende, off­ent­lige myn­dig­heter og privat­personer. Vi bistår våre kunder på alle stadier av prosessen — fra den ordinære råd­giving til tviste­løsning i form av forhandlinger, megling, vold­gift og prosess­oppdrag for dom­stolene. Våre advokater tar også oppdrag som voldgifts­dommere.

Les mer om våre arbeids­områder:

> Arbeidsrett

> Arv og generasjonsskifte

> Avtale- og kontraktsrett

> Entreprise- og anbudsrett

> Fast eiendom

> Forsikringsrett

> Insolvens, restrukturering og konkurs

> Kjøp og salg av virksomheter

> Marin sektor – fiskeri og havbruk

> Panterett, kausjons- og garantirett

> Selskapsrett

> Tvisteløsning og prosedyre